Download het reglement als PDF via deze link.

1. Algemeen

1.1 Nederlands  Kampioenschap Schermvliegen Vlakland

Het Nederlands Kampioenschap Schermvliegen Vlakland (NKSV) wordt gehouden in het voorjaar volgens het cilinderrace principe. Deze wedstrijdvorm is beschreven op de NKSV 2019 website. De data van voorronde taken en finale taken wordt elk jaar door de organisatie vastgesteld. Er wordt gestreefd naar een minimum van 15 voorronde taken en 1 of 2 finale taken. Op de NKSV 2019 website staan de voorronde dagen. Gemaakte vluchten kunnen middels een IGC-bestand ge-upload worden naar de server van de XContest. De vluchten worden automatisch gevalideerd en op een ranglijst geplaatst. De beste vier vluchten in deze voorronden van elke piloot gelden. Uit de voorronden worden de volgende 20 piloten in de genoemde volgorde uitgenodigd voor de finale. Dit zijn de beste 20 piloten met als voorwaarde:

  • Minimaal 4 vrouwen
  • Minimaal 8 EN-A en/of EN-B schermen

Als aan de laatste 2 voorwaarden niet wordt voldaan met de beste 20 piloten dan zullen de ondersten van de ranglijst plaatsmaken voor de vrouwen en/of EN-A/B schermvliegers.

In hoofdstuk 3.5. staat hoe het eindresultaat tot stand komt.

1.2 Organisatie

Het Nederlands Kampioenschap Schermvliegen Vlakland 2019 wordt georganiseerd door de wedstrijdcommissie in opdracht van de afdeling Schermvliegen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL). Een aantal leden van de wedstrijdcommissie vormen de NKSV-organisatie. De KNVvL erkent de wedstrijd als een officieel Nederlands Kampioenschap.  

1.3 NKSV-organisatie  

De NKSV-organisatie stelt tijdens de voorrondes en de finale de wedstrijd-taken vast. De NKSV-organisatie zorgt er tevens voor dat deelnemers tijdens de voorrondes de taken via het Telegram NKSV 2019 groep toegezonden krijgen. De taken worden ook vermeld op de Xcontest website en de NKSV 2019 website. De wedstrijd-taken worden vastgesteld met behulp van een rekenmodel waarmee de weersomstandigheden van dat moment objectief worden vertaald in een te vliegen wedstrijd-taak.

In 2019 bestaat de NKSV-organisatie uit Marga van Woensel, Max Denneboom en Matthijs Derks.

1.4 Plaats

De deelnemers aan het NKSV kunnen tijdens de voorrondes telkens zelf bepalen vanaf welk lierveld in Nederland zij willen starten. De startlocaties kun je vinden op de NKSV scoring website en op de NKSV 2019 website.

Het NKSV wordt afgesloten met een finale voor de 20 geselecteerde piloten van de ranglijst die zo snel mogelijk na de laatste vlucht van de voorrondes wordt vastgesteld. Zie hoofdstuk 1.1 voor de verdeling. De wedstrijdorganisatie streeft er naar in de finale, 1 geldige taak te vliegen. Tijdens de finale zorgt de NKSV-organisatie NKSV voor de organisatie (lierbedrijf en wedstrijdorganisatie). De finalisten worden persoonlijk per e-mail uitgenodigd in de week voorafgaand aan de finale. Deelnemers dienen tot dan toe zelf de actuele ranglijst bij te houden en indien van toepassing de finaledagen te reserveren. Men dient zich op die finale dagen te melden bij de wedstrijdorganisatie op de lierlocatie die in de uitnodiging aan de deelnemers bekend wordt gemaakt.  

1.5 Prijsuitreiking

De prijsuitreiking van het NKSV vindt plaats op een door de organisatie te kiezen tijdstip en locatie, normaliter als afsluiting van de finale of wanneer de finale niet plaatsvindt tijdens de vliegsportbeurs.

1.6 Deelnemers

Deelname is mogelijk voor piloten met alle nationaliteiten. Deze kunnen ook deelnemen aan het finaleweekend.

Deelnemers en deelneemsters dienen in het bezit zijn van een geldig brevet dat overland vliegen toestaat.

Op de NKSV 2019 website staat hoe de aanmeld procedure werkt.

1.7 Kosten deelname

Voor de wedstrijd-taken tijdens de voorrondes wordt door de wedstrijdorganisatie geen kosten in rekening gebracht. Uiteraard zijn de gebruikelijke kosten voor het oplieren (bij de eigen vliegclub of elders) voor rekening van de deelnemer.

Tijdens de finale wordt geen bijdrage van de deelnemers verwacht voor het oplieren. Overige wedstrijdkosten worden door subsidie van de KNVvL gedekt, samen met sponsorgelden.

2. Algemene voorwaarden, voorschriften en regels

2.1 Toestel

Er dient gebruik te worden gemaakt van een schermvliegtoestel zonder hulpmotor. Tijdens de voorrondes dienen de deelnemers zich te conformeren aan de regels van de (eigen) schermvliegclub ter plaatse, dit geldt ook voor het te gebruiken schermvliegtoestel. Tijdens de NKSV finale zijn geen ongecertificeerde schermvliegtoestellen toegestaan.

2.2 Startmethode

De startmethode tijdens de wedstrijd is lierstart. Maximum starthoogte aan de lier tijdens de voorrondes is 1000 meter. De methode van lieren tijdens NKSV finale wordt nader bepaald. Dit zal afhangen van de beschikbare liercapaciteit en wordt bepaald door de NKSV-organisatie. Dit zal in de uitnodiging voor het finale weekend gemeld worden. Deelnemers dienen te beschikken over een traplierrelease en over ervaring met traplieren.

Het doel is om de beoogde 20 deelnemers allen de kans te geven binnen de juiste omstandigheden te starten.

2.3 Luchtruimschending

Het is de verantwoording van de piloot om de beperkingen van het luchtruim waarin de vlucht heeft plaatsgevonden te respecteren. Men dient zich te houden aan de geldende  luchtvaartwet en regelgeving.

Deelnemers dienen zelf aan te kunnen tonen zich niet schuldig te hebben gemaakt aan luchtruimschendingen. Dit houdt in dat bij het ontbreken van “tracklogpunten‟ op kritische posities ten aanzien van luchtruimbeperkingen de vlucht als ongeldig kan worden beschouwd.  

NB: Wedstrijdvluchten voor het NKSV vinden plaats op zaterdagen, zondagen en feestdagen. Het is mogelijk dat deze vluchten (deels) hebben plaatsgevonden in luchtruim dat normaal gesproken niet toegankelijk is voor paragliders, zoals militaire CTR’s. In dat geval dient de piloot, voorafgaand aan de vlucht, hiervoor toestemming te verkrijgen van de betreffende luchtvaart autoriteit. Indien je op voornoemde rechtmatige manier luchtruim wil doorkruisen, dien je dit van tevoren door te geven in de Telegram NKSV 2019 airspace groep. Ook buiten de wedstrijddagen kan dit kanaal worden gebruikt om airspace informatie te delen.

2.3 Ground level (GND) & Flight Level (FL)

Voor binnenlandse vluchten geldt dat GND = AMSL. Voor hoogtes vermeld in Flight Level (FL) wordt geen rekening gehouden met de heersende luchtdruk van de dag van de vlucht, er wordt gerekend met de Standaard Atmosferische Druk (bijvoorbeeld FL30 = 3000 voet = 914,4m AMSL.

2.4 Scoringsgebied

Een vlucht wordt als wedstrijdvlucht geaccepteerd indien tenminste het eerste tracklogpunt zich in één van de startcirkels van de NKSV startlocaties bevindt.

2.5 Tracklog

De vlucht wordt geregistreerd met behulp van een GPS toestel met ingebouwde of externe logfunctie. Middels diverse programma’s (bijvoorbeeld SeeYou of Maxpunkte) kan hiervan een zogenaamd IGC-bestand worden gemaakt.  

Het IGC-bestand moet een tracklog bevatten met hoogte registratie (3D) en heeft een geldig G-record (waaraan men aan kan zien of de tracklog na afloop van de vlucht niet is veranderd). De start en landing moeten deel uitmaken van de tracklog. De vastgelegde vluchten mogen maar uit één apparaat afkomstig zijn. Samengestelde tracks worden niet goedgekeurd.

Geadviseerd wordt de tracklog interval op maximaal 5 seconden te zetten.

2.7. Vluchten indienen

De vlucht dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 dagen na de vluchtdatum te worden ingediend op Xcontest. Per taak kan maximaal 1 vlucht per deelnemer  scoren.

Voor de finale-taak geldt dat de vlucht meteen na afloop moet worden ingediend. Het is de verantwoording van de piloot om in ieder geval tot en met de prijsuitreiking een backup te bewaren van zijn eigen IGC-bestanden.

Deelnemers aan de XContest nemen automatisch deel aan het Nederlands Kampioenschap Schermvliegen Vlakland 2019 (wanneer deelnemers dit aangevinkt hebben), d.w.z. de ingediende overlandvluchten worden tevens gescoord aan de hand van de taak van die dag.  De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de verbinding met de server (d.w.z. dat hij/zij beschikt over de benodigde software en de verbindingen naar de server en tussen GPS en computer).

Deze regel is ook van toepassing tijdens het finaleweekeinde.  

2.8. Aansprakelijkheid

De organisatie van het Nederlands Kampioenschap Schermvliegen Vlakland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, in welke vorm dan ook, aan deelnemers of derden. De piloot is alle omstandigheden zelf verantwoordelijk voor het bepalen of de dag voor hem/haar vliegbaar is.

2.9. Diskwalificatie

  1. Deelnemers die bewust foutieve vluchten uploaden en/of die niet voldoen aan dit wedstrijdreglement ofwel opzettelijk onjuiste of onechtelijk gebruik toepassen met het doel om een hogere eindscore te behalen worden voor een periode van 5 jaar uitgesloten van deelname aan het NKSV.  
  2. De NKSV-organisatie kan (als dit besloten wordt door een merendeel van de leden van de  NKSV-organisatie) een deelnemer diskwalificeren voor onsportief, onveilig of ongewenst gedrag. Dit geldt ook voor piloten die voordeel denken te behalen aan verwijderen van een ge-uploade vlucht en er daarmee voor zorgen dat een taak niet geldig is waar deze wel geldig zou moeten zijn.

3. Competitie

3.1 Ranglijsten

De scoringserver voorziet in de actuele ranglijst tijdens de voorronden. De einduitslag komt op de eigen NKSV site te staan.

3.2 Wedstrijdtaken

Op de vastgestelde voorronde wedstrijddagen wordt rond 11:00 uur de taak voor die wedstrijddag bekend gemaakt. Dit gebeurt het Telegram NKSV 2019 channel, de Xcontest website en de NKSV 2019 website.

De wedstrijdorganisatie zal slechts een taak uitschrijven indien op die dag op een hoogte van 500 vt minder dan 20 knopen wind wordt verwacht (Meteo Kleine Luchtvaart).

De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor in geval de werkelijke weersomstandigheden duidelijk afwijken van de weersvoorspellingen en dit tot ongewenste situaties leidt of kan leiden de taak vooraf, tijdens of achteraf ongeldig te verklaren. De taak zal in dat geval niet scoren en indien nodig van de website worden gehaald. De deelnemer dient zich ten allen tijde zelf op de hoogte te houden van wijzigingen in de weersomstandigheden.

3.3 Puntenwaardering en geldigheid taak

De vlucht wordt beoordeeld conform de PWCA waarderingsgrondslag (zie daarvoor www.pwca.org). In aanvulling daarop geldt dat ten minste één van de deelnemende piloten goal bereikt heeft; of twee piloten 80%; of drie piloten 70%, of vier piloten 60% of vijf piloten 50% van de taakafstand hebben gevlogen.

Daarnaast moet op minimaal 2 verschillende locaties in Nederland een deelnemer de startcirkel van de taak zijn uitgevlogen en deze prestatie hebben gelogd op XContest. Deze laatste regel is nieuw vanaf 2018.

3.4 Aantal vluchten

Een deelnemer mag een onbeperkt aantal vluchten insturen (per taak scoort maximaal 1 vlucht). Alleen de 4  beste vluchten (voorrondes) tellen mee in de ranglijst. De 20 geselecteerde piloten van de ranglijst (na de voorrondes) worden uitgenodigd voor het finale weekeinde en de definitieve strijd om het Nederlands Kampioenschap in de verschillende categorieën. Niet ingevulde finaleplaatsen kunnen door de wedstrijdorganisatie worden vergeven aan deelnemers buiten de top 20 op basis van de volgorde op de overall ranglijst.   

3.5 Eindresultaat

Tijdens de finale zullen er 1 of 2 taken gevlogen worden. Als er één taak gevlogen wordt dan wordt de score van de finale-taak tweemaal opgeteld bij de totaalscore uit de voorrondes (van de beste 4 taken).  Als er twee finale-taken zijn dan worden deze beiden opgeteld bij de totaalscore van de voorrondes.
De finale taken gelden  dus voor 1/3 mee in de einduitslag.
Mocht de finale geen doorgang kunnen vinden dan is de uitslag van de voorrondes tevens de einduitslag.

Er zijn potentieel 9 winnaars;

  • plaats 1, 2 en 3 overall;
  • plaats 1, 2 en 3 tot en met schermcategorie standaard;
  • plaats 1, 2 en 3 van de categorie vrouwen;

De verdeling van medailles in een categorie gaat als volgt plaatsvinden:

Voor een gouden medaille in een categorie moeten er minimaal 3 deelnemers in deze categorie zijn,
OF

De nummer 1 uit deze categorie bevindt zich in de bovenste helft van de deelnemers aan de finale *)

Voor een gouden en zilveren medaille in een categorie moeten er minimaal 4 deelnemers in deze categorie zijn
OF

de nummers 1 en 2 uit deze categorie bevinden zich in de bovenste helft van de deelnemers aan de finale *)

Voor een gouden, zilveren en bronzen medaille in een categorie moeten er minimaal 5 deelnemers in deze categorie zijn
OF
de nummers 1, 2 en 3 uit deze categorie bevinden zich in de bovenste helft van de deelnemers aan de finale *)

*) Mocht er geen finale zijn, dan geldt de positionering in de totale ranglijst

Bepaling eindresultaat

Het eindresultaat wordt definitief bepaald nadat de deadline voor protesten is afgelopen. Deze deadline wordt  tijdens de finaledag gecommuniceerd aan de deelnemende piloten. Aan het eind van het finaledag worden de winnaars bekend gemaakt en geëerd.

4 Protest en beroep

Indien regels overtreden worden, is de NKSV-organisatie gerechtigd de vlucht als ongeldig te verklaren en uit de ranglijst te verwijderen.

De organisatie zal gebruik maken van het principe van “zelfregulering”. Dit houdt in dat de organisatie niet elke vlucht zal controleren op luchtruimschendingen. Uitzondering hierop zijn de vluchten van deelnemers die in de prijzen vallen (nummers 1, 2 en 3 in de verschillende categorieën). Geconstateerde luchtruimschendingen kunnen worden gemeld bij de NKSV-organisatie door het indienen van een protest.

4.1 Protest

Indien ongeldige vluchten worden geconstateerd kan per e-mail protest worden aangetekend bij de NKSV-organisatie wc.schermvliegen@knvvl.nl. Het protest zal worden behandeld door de NKSV-organisatie.  Dit protest dient uiterlijk 1 week nadat de vlucht heeft plaatsgevonden doch vóór het laatste wedstrijd weekeinde ontvangen te zijn door de NKSV-organisatie, dit om mogelijk onterechte deelname aan de finale, toegekende titels en prijzen te voorkomen. Protesten tegen resultaten van het finale weekeinde worden meegenomen vóór het bepalen van de einduitslag.

4.2 Beroep

Indien een vlucht niet wordt geaccepteerd kan men hiertegen in beroep gaan bij de NKSV-organisatie onder vermelding van de reden van beroep. Indien nodig worden er andere adviseurs geraadpleegd om tot een gedragen beslissing te komen.

5 Definities

5.1 Een geldige vlucht

Vluchten waarvan tenminste het eerste tracklog punt binnen de startcirkel van een van de startlocaties NKSV ligt en gevlogen tijdens een wedstrijdweekend.

5.2 Voorbehoud

De wedstrijdregels van het Nederlands Kampioenschap Schermvliegen Vlakland kunnen worden aangepast aan de actualiteit. De NKSV-organisatie heeft geprobeerd voor alle denkbare aspecten definities en regels te formuleren. De NKSV-organisatie realiseert zich dat naarmate het kampioenschap vordert er vragen kunnen rijzen en zich problemen kunnen voordoen. De NKSV-organisatie zal hiervoor oplossingen “op maat” proberen te vinden en haar beslissingen communiceren per e-mail (indien bekend) naar deelnemers en betrokkenen, via het Telegram NKSV 2019 groep en via de NKSV 2019 website.